Rachel San
Living a Lie-the book
הספר חי את השקר

All Rights Reserved
Copyright © 2018

כל הזכויות שמורות לרייצ'ל סאן בלבד*
© תשע"ט

עיבוד ספרותי: אורלי קראוס-ויינר
עריכה ספרותית: אמנון ג'קונט
עריכה לשונית וספרותית: הילה חרפק  
הגהה: ניצן בן אברהם
עיצוב כריכה: לידור גרינברג  
עימוד : ספרי ניב

עלילת הספר שואבת השראה ממקרים אמתיים תוך שחלק מהעובדות שבו הן בדויות ובאו ליצור
אפקט דרמטי לעלילה. הדמויות הנזכרות בו ושמותיהן הם כולם פרי דמיונן של המחברות. כל קשר
בין שלמות עלילת הספר לחלקם של האירועים שהתרחשו במציאות, כמו גם בין הדמויות הנזכרות בו
ושמותיהן לדמויות או שמות של אנשים חיים או מתים, מקרי בהחלט.
קורא שימצא דמיון בין עלילת הספר או שמות הדמויות עושה זה על אחריותו בלבד.

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או
לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי ,מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה.
 שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בקובץ זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת ובכתב
מהסופרת רייצ'ל סאן בלבד.

*פרטיה שמורים וידועים בהוצאת הספרים "ספרי ניב".

ניתן לרכוש ספר מודפס, דיגיטלי או מתורגם לאנגלית באתר:
WWW.LIVING-A-LIE.COM
ובחנויות הספרים כפי שמופיע באתר הספר וגם בדף הפייסבוק "חי את השקר".
נדפס בישראל לראשונה 2018
מהדורה שנייה – נדפסה והופצה ביולי 2019